คณะผู้บริหาร

นายสังเวียน สายใหม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเยาวรัตน์ อยู่พุ่ม
ครู คศ.3